قیمت
51,168,000 ریال
(موجود)
امتیاز0
کاربرد
گیاه میزبانسیب
آفت هدفبیماری سفیدک پودری
میزان مصرف0.16 تا 0.2 در هزار
گیاه میزبان 2سیب
آفت هدف 2بیماری لکه سیاه سیب
میزان مصرف0.2 در هزار
گیاه میزبان3کدوئیان
آفت هدف 3سفیدک پودری
میزان مصرف0.2 در هزار